01 xe vận chuyển máu chuyên dụng của Viện huyết học – Truyền máu TW. BKS: 31A -7629. Đấu giá 09h15 ngày 27/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!