01 xe lấy máu chuyên dụng. BKS: 31A -7338 của Viện huyết học – Truyền máu TW. Đấu giá 08h30 ngày 27/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!