01 xe cẩu, 02 xe con và 20 tài sản khác của Chi nhánh Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí. Đấu giá ngày 21/4/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá