GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ LÙI LỊCH ĐẤU GIÁ: 01 lô vật tư thu hồi từ hủy bỏ công cụ đã hỏng, không sửa chữa được của Trường Đại học Thủy Lợi ĐG ngày 15/4/2022 (ngày ĐG cũ 07/4/2022)

Cuộc đấu giá đã kết thúc!