01 chiếc ô tô con nhãn hiệu Mazda; biển kiểm soát: 30E-786.99 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – CTCP. Đấu giá lần 2 lúc 08h ngày 30/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!