01 chiếc ô tô con nhãn hiệu Mazda; biển kiểm soát: 30E-786.99 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – CTCP. Đấu giá 14h ngày 15/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá