Cây keo lai trồng trên diện tích 51,2 ha từ năm 2017 của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ