Cây cao su thanh lý vào năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Sê. Đấu giá 10h00 ngày 05/01/2024