Cây cao su thanh lý. Tổng diện tích: 134,51 ha của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Đấu giá 09h00 ngày 17/01/2024