CÂY CAO SU THANH LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG. ĐẤU GIÁ 14H30 NGÀY 07/6/2022