Cây cao su thanh lý của Công ty CP Cao su Bà Rịa. Đấu giá 14h00 ngày 15/7/2022