Các khoản nợ xấu của Công ty cổ phần Đại An và Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Đại An (Nhóm Đại An) tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

HỒ SƠ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ