84,45HA CÂY CAO SU THANH LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG. ĐẤU GIÁ 14H30 NGÀY 26/5/2022