TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THANH LÝ TẠI CÁC NHÀ MÁY VÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM. ĐẤU GIÁ NGÀY 14/01/2022