04 LÔ TÀI SẢN: QUYỀN KHAI THÁC MỦ CAO SU TẠI CÁC NÔNG TRƯỜNG CAO SU CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 30/4 TÂY NINH. ĐẤU GIÁ 14H00 NGÀY 20/5/2022