04 gói thanh lý tài sản hư hỏng không có nhu cầu sử dụng của Công ty Cổ phần Sông Đà 4. Đấu giá 14h30 ngày 19/6/2023