03 gói thầu thanh lý tài sản hư hỏng không có nhu cầu sử dụng của Công ty Cổ phần Sông Đà 4

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ