03 Gói cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận. Đấu giá 14h00 ngày 22/3/2023