01 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, 05 chỗ ngồi; màu: Đen; Biển kiểm soát số 30N-5987 của Agribank AMC

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

HỒ SƠ TÀI SẢN ĐẢM BẢO AGRIBANK