THÔNG BÁO DỪNG BÁN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ LÔ TÀI SẢN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM

THÔNG BÁO DỪNG BÁN HỒ SƠ

CÔNG VĂN CỦA TCT ĐIỆN LỰC