THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TSVPHC NGÀY 08/11/2019 (LẦN 3)

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

BẢNG KÊ 516 QĐ

BẢNG KÊ 232 QĐ