THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TSVPHC NGÀY 08/11/2019 (95QĐ – LẦN 2)

THÔNG BÁO QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

BẢNG KÊ 95 QĐ