THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TS VPHC NGÀY 10/10/2019

 

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

DANH MỤC TÀI SẢN