THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ THAN ĐÁ NGÀY 22/11/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ