THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 30/8/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ