THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 27/11/2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ