THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 26/4/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ LẦN 2