THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 25/12/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ