THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 24/09/2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ