THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 20/12/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

DANH MỤC TÀI SẢN