THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 20/07/2020

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ