THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 19/7/2019 – VẬT TƯ TSCĐ CN TOA XE HÀ NỘI

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

DANH MUC TAI SAN