THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 19/02/2020

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ