THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 18/12/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ