THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 18/08/2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ