THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 16/4/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ