THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 15/8/2019

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

DANH MỤC TÀI SẢN