THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 15/07/2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

HM1-MBT

HM1-VTTB

HM2-MBT

HM2-VTTB