THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 15/01/2020

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ