THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 14/07/2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ