THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 11/12/2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ