THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 11/02/2020

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ