THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 10/11/2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ LÔ 2

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ LÔ 1

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ LÔ 3

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ LÔ 4