THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 09/10/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

DANH MỤC TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ