THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 07/10/2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ