THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 06/9/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

DANH MỤC 1   DANH MỤC 2