THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 06/3/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ