THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 03/12/2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ