THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 02/11/2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

GIAY CHUNG NHAN DANG KY