THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ MÁY MÓC VÀ PHỤ TÙNG NGÀY 05/11/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

DANH SACH DI KEM 26PL5